Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Marián Grígeľ , IČO: 14168821, Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len dotknutá osoba ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Marián Grígeľ , Miestneho priemyslu 1023, 029 01 Námestovo, IČO: 14168821

Účel spracúvania:

Kontaktovanie klientov za účelom poskytnutia informácií

 

Právny základ:

 

Súhlas dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu: grigel@grigel.sk

 

Kategórie príjemcov:

Vaše osobné údaje nebudú spracované na iný ako uvedený účel, nebudú presunuté do tretej krajiny, a nemá  k nim prístup žiadna tretia osoba, resp. sprostredkovateľský subjekt.

Spoločnosť Marián Grígeľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám.

 

Zoznam osobných údajov:

 

Meno, priezvisko, mesto, telefónne číslo, mobil, email

 

Doba uchovávania osobných údajov:

 

Po dobu vybavenia požiadaviek klienta

 

Práva dotknutej osoby:

 

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom

 

Právo na opravu osobných údajov

 

Právo na vymazanie osobných údajov

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 

Právo na prenos svojich osobných údajov

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti Marián Grígeľ si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

zo@eurotrading.sk

 

5 dôvodov prečo nakúpiť u nás...

1GARANCIA skvelej ceny 4odborné poradenstvo ZDARMA
2Komplexné dodávky materiálu pre stavbu 5množstvo spokojných zákazníkov
3Doprava tovaru na miesto realizácie stavby
Presvedčte sa! Nechajte si vypracovať cenovú ponuku >

Aktuálne akcie

Objavte pestrý svet dlažieb! Jarná akcia so SEMMELROCK!

Široká ponuka pre spevnené plochy aj záhradné riešenia ...